Projekty

,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0//15_005/0014160", pro službu Podpora samostatného bydlení

Období: 1.1.2020 - 31.12.2021

do tohoto projektu je začleněna námi poskytovaná služba Podpora samostatného bydlení, kde podporujeme celkem čtyři osoby se zdravotním a mentálním postižením, a to dvě osoby ve městě Stochov a dvě osoby ve Slaném.

Poskytnuté finanční prostředky budou použity na mzdy pracovníků, kteří těmto osobám poskytují potřebné služby.

 

 

 

,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. 3.2.60/0.0/0.0//15_005/0001774", pro službu Podpora samostatného bydlení

 

Tento projekt probíhá od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019.

do tohoto projektu je začleněna námi poskytovaná služba Podpora samostatného bydlení, kde podporujeme celkem čtyři osoby se zdravotním a mentálním postižením, a to dvě osoby v Ledcích u Kladna a dvě osoby ve Slaném.

Poskytnuté finanční prostředky budou použity na mzdy pracovníků, kteří těmto osobám poskytují potřebné služby.

Stručný popis projektu

 

ROP - ,,Aby byl domov domovem"

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb zrealizoval projekt s názvem „Aby byl domov domovem I“.

Zaměření projektu:

Projekt byl zaměřen na zakoupení, následnou rekonstrukci a vybavení dvou bezbariérových nemovitostí pro osoby se zdravotním/sociálním handicapem. Jedna z nemovitostí se nachází v Třebusicích, druhá ve Velvarech.

Přínosy projektu:

Do nemovitosti byli přestěhováni klienti z dosavadních nevyhovujících prostor. Dvanácti klientům je zajištěno bezbariérové bydlení a jsou jim poskytovány individuální služby sociálními pracovníky. Díky projektu jsme změnimi život těm, kteří ho nejvíce potřebují a pomohli jsme jim lépe se začlenit do společnosti.

Financování projektu:

Dotace na projekt byla přidělena Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci 26. výzvy. Projekt v celkové hodnotě 10,7 mil. Kč byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova (www.strukturalni-fodny.cz/rop). Ostatní finanční prostředky byly rovným procentem hrazeny z rozpočtu Regionální Rady (SR) a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Podpora transformace sociálních služeb

Transformace sociálních služeb je proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.

Tento proces probíhá v souladu s dokumentem „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ schváleným vládou ČR v únoru roku 2007 a v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se standardy kvality sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podpoří pilotní ověření transformace na vybraných 33 zařízeních sociálních služeb.

Od ledna do října 2010 bylo zařízení Bellevue zapojeno do individuálního projektu Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Od ledna 2011 zařízení spolupracuje s nově vzniklým „Národním centrem podpory transformace sociálních služeb“, jehož pracovník působí v zařízení a zprostředkovává metodickou podporu v procesu transformace.

 

www.mpsv.cz

www.trass.cz

www.mpsv.cz/cs/7058

 

Etincelle, o. s., Podporované zaměstnávání

Etincelle, o.s. je nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu lidí s mentálním postižením. Snaží se pro ně hledat pracovní příležitosti a tím je začlenit do společnosti. V současnosti mají 65 zaměstnanců, z toho min. 50 z nich je s handicapem. Provozují úklidovou firmu, kavárnu v Kladně a ve Slaném a dvě biofarmy - v Ledcích u Slaného a v Psárech u Prahy. V polovině května 2011 otevřeli pekárnu v Jílovém u Prahy.

Působí ve Středočeském kraji a v Praze.  Sídlo mají v Kladně. Teď pracují za podpory Magistátu města Kladna, městské části Prahy 5 a především díky Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost a sponzorům. Bez těchto dotací by zdaleka nemohli poskytnout lidem s postižením takovou podporu, jakou by si zasloužili.

Naše zařízení s občanským sdružením Etincelle dlouhodobě spolupracuje. V jejich projektech jsou zaměstnáni i uživatelé našich služeb. Nejvíce z nich je zaměstnáno na pozici pomocného dělníka na biofarmě v Ledcích. V současnosti zde pracuje celkem 7 našich uživatelů. Vzhledem k náročnosti práce jim pomáhají dva pracovní asistenti. Starají se celkem o 50 ovcí plemen Berrichon du Cher a Suffolk a o skleník a pole, kde pěstují zeleninu.

Další z našich uživatelů pracuje v úklidové firmě, která uklízí veřejná prostranství města Kladna a tři naši uživatelé pracují v kavárně Bez konce ve Slaném, kterou najdete na adrese V. Kynského 134, na rohu Masarykova náměstí vedle hotelu Hejtmanský dvůr. V kavárně si můžete objednat kávu, slané či sladké palačinky, domácí dort a další lákadla.

Bližší informace o občanském sdružení Etincelle naleznete na této adrese:

http://www.etincelle.cz

 

 

 

Site Map | © 2008 - 2023 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS