Projekty

Stručný popis projektu

 

ROP

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb informuje širokou veřejnost o projektu financovanému z Evropské unie

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb zrealizoval projekt s názvem „Aby byl domov domovem I“. V současné době probíhá fáze udržitelnosti projektu.

Zaměření projektu:

Projekt byl zaměřen na zakoupení, následnou rekonstrukci a vybavení dvou bezbariérových nemovitostí pro osoby se zdravotním/sociálním handicapem. Jedna z nemovitostí se nachází v Třebusicích, druhá ve Velvarech.

Přínosy projektu:

Do nemovitosti byli přestěhováni klienti z dosavadních nevyhovujících prostor. Dvanácti klientům je zajištěno bezbariérové bydlení a jsou jim poskytovány individuální služby sociálními pracovníky. Díky projektu jsme změnimi život těm, kteří ho nejvíce potřebují a pomohli jsme jim lépe se začlenit do společnosti.

Financování projektu:

Dotace na projekt byla přidělena Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci 26. výzvy. Projekt v celkové hodnotě 10,7 mil. Kč byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova (www.strukturalni-fodny.cz/rop). Ostatní finanční prostředky byly rovným procentem hrazeny z rozpočtu Regionální Rady (SR) a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Prezentace k projektu „Aby byl domov domovem I“

 

Podpora transformace sociálních služeb

Transformace sociálních služeb je proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.

Tento proces probíhá v souladu s dokumentem „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“ schváleným vládou ČR v únoru roku 2007 a v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se standardy kvality sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podpoří pilotní ověření transformace na vybraných 33 zařízeních sociálních služeb.

Od ledna do října 2010 bylo zařízení Bellevue zapojeno do individuálního projektu Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Od ledna 2011 zařízení spolupracuje s nově vzniklým „Národním centrem podpory transformace sociálních služeb“, jehož pracovník působí v zařízení a zprostředkovává metodickou podporu v procesu transformace.

Co je jejím cílem?
 • proměna systému péče a prostředí tak, aby naplňoval práva a potřeby uživatelů stávajících zařízení
 • postupné "rozpouštění" do přirozené sítě služeb v komunitě
Co to může znamenat pro nás?
 • opuštění některých pronajatých budov
 • výstavba domů v okruhu 15 – 20 km od Slaného
 • koupě domů ve Slaném a v jeho okolí s přihlédnutím na dostupnost služeb
 • stavba/koupě domu sloužícího jako zázemí pro management a ergoterapeutické dílny
 • zřízení Terénní odlehčovací služby sloužící jako podpora pro rodiny, které se rozhodli starat se o člena rodiny s mentálním postižením doma
Co je potřeba změnit?
Místo
 • v komunitě co nejvíce přizpůsobené přirozeným podmínkám
 • maximálně „rodinná velikost“
Přístup
 • orientace na potřeby klienta
 • posílení jeho schopností
 • partnerský přístup
 • týmová práce

www.mpsv.cz

www.trass.cz

www.mpsv.cz/cs/7058

 

Podporované zaměstnávání

Etincelle, o.s. je nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu lidí s mentálním postižením. Snaží se pro ně hledat pracovní příležitosti a tím je začlenit do společnosti. V současnosti mají 65 zaměstnanců, z toho min. 50 z nich je s handicapem. Provozují úklidovou firmu, kavárnu v Kladně a ve Slaném a dvě biofarmy - v Ledcích u Slaného a v Psárech u Prahy. V polovině května 2011 otevřeli pekárnu v Jílovém u Prahy.

Působí ve Středočeském kraji a v Praze.  Sídlo mají v Kladně. Teď pracují za podpory Magistátu města Kladna, městské části Prahy 5 a především díky Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost a sponzorům. Bez těchto dotací by zdaleka nemohli poskytnout lidem s postižením takovou podporu, jakou by si zasloužili.

Naše zařízení s občanským sdružením Etincelle dlouhodobě spolupracuje. V jejich projektech jsou zaměstnáni i uživatelé našich služeb. Nejvíce z nich je zaměstnáno na pozici pomocného dělníka na biofarmě v Ledcích. V současnosti zde pracuje celkem 7 našich uživatelů. Vzhledem k náročnosti práce jim pomáhají dva pracovní asistenti. Starají se celkem o 50 ovcí plemen Berrichon du Cher a Suffolk a o skleník a pole, kde pěstují zeleninu.

Další z našich uživatelů pracuje v úklidové firmě, která uklízí veřejná prostranství města Kladna a tři naši uživatelé pracují v kavárně Bez konce ve Slaném, kterou najdete na adrese V. Kynského 134, na rohu Masarykova náměstí vedle hotelu Hejtmanský dvůr. V kavárně si můžete objednat kávu, slané či sladké palačinky, domácí dort a další lákadla.

Bližší informace o občanském sdružení Etincelle naleznete na této adrese:

http://www.etincelle.cz

Site Map | © 2008 - 2017 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS