Chráněné bydlení

Ve službě Chráněné bydlení je celkem třináct domácností. V zařízení jsou čtyři domácnosti chráněného bydlení, kde je poskytována 24 hodinová služba – tři domácnosti pro osoby se středním a těžším mentálním a kombinovaným postižením, jedna domácnost pro uživatele s autismem a devět domácností, kde je poskytovaná menší než 12 hodinová služba. Služba je v těchto domácnostech poskytována pružně podle potřeb uživatelů dané domácnosti. Personální zabezpečení jednotlivých domácností také závisí na potřebách uživatelů – od domácnosti, kde 6 uživatelů zabezpečuje pouze 1 pracovník, po domácnost pro uživatele s autismem, kde je 6 pracovníků na 6 uživatelů.

V době, kdy na domácnosti není pracovník, mohou uživatelé využívat systém pohotovostí na telefonu – v každé domácnosti je navoleno telefonní číslo, na které se uživatelé vždy dovolají pracovníkovi, který jim zajistí pomoc nebo podporu.

Stravování je ve službě chráněného bydlení zajišťováno jednotlivými pracovníky chráněného bydlení, kteří za pomoci uživatelů stravu připravují. Výše měsíční úhrady za stravování u jednotlivých uživatelů je individuální a vychází ze skutečně odebrané či nakoupené stravy. Uživatelé služby CHB si mohou zvolit také stravu dodávanou ať plně nebo částečně od externího dodavatele.

Každý uživatel služby chráněné bydlení má svého klíčového pracovníka, kterého si může zvolit. Klíčový pracovník má na starosti 2-3 uživatele.

Aby domácnosti fungovali v co nejvyšší míře samostatně, má každý pracovník chráněného bydlení přidělenu jednu funkci z následujících – administrátor nebo pracovník, který má na starosti finance anebo pracovník, který má na starosti zdravotní otázky.

Pracovník přes finance vede účetnictví dané domácnosti – jeho povinností je vybírat peníze na provoz domácnosti u sociální pracovnice a vést evidenci, k čemu se tyto finance používají – je vytvořen zjednodušený systém, kdy pracovník dokládá paragony na nákupy potravin, úklidových a pracích prostředků, které jsou v dané domácnosti za měsíc použity a rozpočítány mezi uživatele. Osobní nákupy uživatelů jsou vedeny zvlášť.

Pracovník přes zdravotnictví zajišťuje pro uživatele léky, koordinuje objednávání na preventivní prohlídky, komunikuje s praktickými lékaři i specialisty a se zdravotní sestrou zařízení.

Administrátor zajišťuje předávání informací mezi vedením a ostatními pracovníky zařízení, vypracovává rozpisy služeb, je odpovědný za zápisy z porad.

Tento systém plně a funkčně nahrazuje systém vedoucích jednotlivých domácností a zároveň je zachován rovnocenný a demokratický vztah mezi pracovníky.

Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. Sociální zařízení je většinou jedno na domácnosti. Kromě domácnosti Chráněného bydlení ve Velvarech a Třebusicích, které jsou umístěny v domech, které byly zakoupeny z Regionálního operačního programu, je většina domácností služby Chráněného bydlení umístěna v pronajatých objektech. Objekty byly vybírány podle potřeb uživatelů, kteří v dané domácnosti bydlí. Pouze některé jsou bezbariérové, pokud uživatelé nemají žádný pohybový handicap, byly vybírány objekty spíše s důrazem na umístění v běžné zástavbě.

Kapacita služby je 63 uživatelů.

 

Rozsah poskytovaných služeb:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – organizace Bellevue ve službě CHB stravu neposkytuje. Pracovníci na jednotlivých domácnostech poskytují pomoc se sestavováním jídelníčku, nákupy, vařením, ukládáním potravin, atd., v míře na jaké se s uživatelem domluví při individuálním plánování. Uživatel se může kdykoli rozhodnout, že se nechce na přípravě stravy podílet, v tom případě mu pracovníci nabídnout pomoc s objednáním stravy ze sítě externích dodavatelů.

b) poskytnutí ubytování – ubytování je poskytováno v celkem 12 domácnostech, v bytech i domech, na vesnici i ve městě. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové, sociální zařízení, kuchyň a obývací pokoj je společný pro danou domácnost. Na jedné domácnosti bydlí maximálně šest uživatelů. Pokoje jsou vybaveny postelí, nočním stolkem, skříní. Uživatelé si mohou pokoje vybavit vlastním nábytkem, spolupodílet se na rozhodování o výmalbě, zařízení, atd.

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti – každý uživatel se dle svých možností a schopností podílí na chodu domácnosti, míra tohoto podílu je stanovena v individuálních plánech jednotlivých uživatelů, které se pravidelně aktualizují. Podpora je směřována zejména do těchto hlavních oblastí – úklid domácnosti, praní, žehlení, nakupování, hospodaření s finančními prostředky na domácnost, atd.

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -individuálně se uživatelé zapojují do aktivizačních a vzdělávacích činností v rámci individuálního plánování a stanovování osobních cílů. Podpora je směřována k získávání dovedností v oblasti péče o domácnost, hospodaření, nakupování, atd.

Naši uživatelé se dále mohou účastnit rehabilitačních pobytů, návštěv knihovny, muzeí, výletů dle svých zájmů, sportovních aktivit. Za pomoci klíčového pracovníka mají možnost najít si práci. Každá domácnost chráněného bydlení je vybavena počítačem s internetem, který může každý uživatel využívat.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – uživatelé jsou zapojeni do komunity města nebo obce, bydlí v běžné městské zástavbě, chodí nakupovat do místních obchodů, využívají služeb restaurací, cukráren, divadel, plaveckých bazénů, dojíždí do ordinací lékařů, používají městskou hromadnou dopravu. Zapojují se do společenských akcí města nebo obce, v které bydlí – poutě, oslavy, trhy. Pracovníci uživatele podporují k využívání veřejných služeb – chodí ke kadeřníkovi, na manikúru, pedikúru, do restaurací, při dovolené využívají běžné nabídky cestovních kanceláří, ne oddělené „celoústavní“ zájezdy.

f) sociálně terapeutické činnosti - v současné době zařízení nabízí terapeutickou činnost v košíkářské dílně, dále využívá spolupráce s organizací Zahrada Kladno, kam mohou uživatelé dojíždět do terapeutických dílen. Pracovníci na jednotlivých domácnostech využívají technik arterapie a muzikoterapie.

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - klíčový pracovník uživatele ve spolupráci se sociální pracovnicí jsou nápomocni při zajišťování osobních záležitostí uživatele, zejména se jedná o pomoc s komunikací na úřadech, u soudu, s opatrovníkem, apod. Zařízení hájí práva a zájmy uživatele, napomáhá při řešení problémů či stížnosti.

Služba Chráněné bydlení je poskytována v celkem devíti objektech ve Slaném a okolních obcích v maximálním okruhu 15 km od Slaného, a to:

  • Slaný, Fügnerova – rodinný dům pro celkem 10 uživatelů
  • Slaný, Na Vinici 453 – rodinný dům – 4+1 pro 6 uživatelů
  • Slaný, Palackého 215 – byt 4+KK a byt 4+KK - plně bezbariérové - pro celkem 13 uživatelů
  • Slaný, Plynárenská 469 – byt 3+1 – pro celkem 4 uživatele
  • Třebusice 38 – rodinný dům 6+1 – pro celkem 6 uživatelů – uživatelé s autismem
  • Slaný, Aleševa 1085 – rodinný dům  – pro celkem 6 uživatelů
  • Velvary 53 – rodinný dům 4+1 – pro celkem 6 uživatelů
  • Ledce 147 – byt 3+1 a byt 3+1 – pro celkem 6 uživatelů
  • Ledce 81 – byt 2+1 a byt 2+1 – pro celkem 6 uživatelů
Site Map | © 2008 - 2023 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS