O nás

Organizace Bellevue, p. s. s. je příspěvkouvou organizací kraje, která poskytuje služby lidem s mentálním postižením
 
Poslání organizace:

Posláním Bellevue je v souladu s platným zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb:

 • provázet lidi se specifickými potřebami tak, aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností uvnitř společnosti.
 • poskytnout podporu založenou na odbornosti profesionalitě pracovníků, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování dovedností každého uživatele tak, aby mohl bydlet srovnatelně se svými vrstevníky s minimální podporou.
Poskytované služby:

Pobytovou službu Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 35 uživatelů
Pobytovou službu Chráněné bydlení s kapacitou 63 uživatelů
Terénní službu Podpora samostatného bydlení s kapacitou 4 uživatelé

Zásady při poskytování sociálních služeb:
 1. Respektování práv a volby uživatelů – pracovníci organizace Bellevue dbají při své práci s uživateli na dodržování jejich práv tak, jak jsou vyjádřeny v Základní listině práv a svobod, Chartě lidských práv OSN a Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Tyto práva jsou dále zakotveny ve vnitřním předpisu organizace Respektování základních práv uživatelů, v Etickém kodexu organizace a v Domácích řádech jednotlivých domácností.
 1. Individualizace podpory – sociální služby jsou poskytovány dle individuálních potřeb uživatelů a podporují jejich samostatnost.
 1. Podpora samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti uživatelů – poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou a pomocí v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze tehdy, kdy spoluúčast uživatele není možná, nedochází k cílenému „přepečovávání“.
 1. Při poskytování služeb je uživatel vnímán ve všech souvislostech – služby jsou plánovány a prováděny s ohledem na požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou a vztahovou síť, jejich zájmy apod.
 1. Flexibilita – pracovníci organizace reagují pružně na změny v osobních cílech a přáních uživatelů, tak aby se poskytovaná služba přizpůsobovala uživatelům a nedocházelo k přizpůsobování uživatelů systému.
 1. Odborný přístup pracovníků – služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří naplňují osobní i profesní předpoklady pro dané pozice a pokračují ve svém sebevzdělávání.
 1. Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je kladen na vzájemný dialog a podporu.
 1. Rovnost a partnerství – uživatelé poskytovaných služeb a pracovníci organizace Bellevue jsou si rovni, služby jsou poskytovány na principu vzájemného partnerství. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientace.
 1. Transparentnost poskytovaných služeb – veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost.
Cílová skupina:

Zařízení Bellevue poskytuje služby pro osoby od 18 let s mentálním nebo kombinovaným postižením se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou nebo trvalou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby nejsou určeny pro:
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení
 • osoby, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí a jejichž diagnózy vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem
Kapacita poskytovaných služeb:
Celková kapacita  102 uživatelů
Kapacita DOZP 35 uživatelů
Kapacita CHB 63 uživatelů
Kapacita PSB 4 uživatelé
 
Základní rozvojové cíle:
1. Získávání levnějších a vhodnějších objektů pro poskytování pobytových služeb

Vzhledem k situaci na současném realitním trhu je možnost sehnat levnější pronájmy pro poskytování služeb chráněné bydlení, se zaměřením na lepší lokalitu s větší dostupností veřejných služeb, větší variabilitou ložnic, s přihlédnutím k možnosti zahrady, atd. V roce 2012 se podařilo vyměnit objekt služby CHB v Přelíci, kde byly dva třílůžkové pokoje a špatná dopravní obslužnost za objekt v Kvíčku, který je okrajovou částí Slaného – tedy snadnou dostupností jak obchodů, tak lékařů, s třemi dvoulůžkovými ložnicemi a zahradou, s výraznou finanční úsporou.

Organizace chce v této činnosti pokračovat i nadále, zejména pro budovu DOZP ve vile Praga a pro CHB Růžovka 1 a Růžovka 2.

2. Zvyšování kvalifikace pracovníků

Organizace vytvořila v roce 2011 vnitřní předpis Vzdělávání pracovníků, podle kterého by se pro každého pracovníka měl vytvořit vzdělávací plán na daný rok, který by měl zohledňovat jak potřeby pracovníka, tak potřeby organizace. V praxi bohužel tyto vzdělávací plány musely ustoupit omezenému výběru kurzů, které jsou buď hrazeny z projektů, nebo jsou za minimální náklady.

Hlavní strategií by mělo být rozšíření spektra akreditovaných kurzů, ze kterých by organizace mohla vybírat, vytvoření portfolia vzdělávacích agentur a institucí a zařízení pro možnost stáží, podle recenzí a dobré praxe, aby mohl být vytvořen účinný systém vzdělávání pracovníků v přímé péči.

3. Pokračování v maximální individualizaci služeb

V roce 2010 organizace vytvořila metodiku individuálního plánování, která obsahuje i podklady pro mapování potřeb. V témže roce organizace vytvořila pracovní pozici Koordinátor individuálního plánování, jehož pracovní náplní je metodická podpora klíčovým pracovníkům při samotném individuálním plánování, pomoc při rozšíření spektra nabídky možností jednotlivým uživatelům a metodická pomoc s alternativní komunikací. Za dva roky se individuální plánování stalo efektivním nástrojem nejen pro zkvalitnění poskytovaných služeb, ale i pro zkvalitnění života uživatelů.

Hlavním cílem této aktivity do budoucna je umožnit klíčovým pracovníkům čas a prostor, alespoň v omezené míře, k práci s jedním uživatelem, tak aby se uživatel nemusel v plánech, činnostech nebo výletech omezovat na přání celé skupiny.

Dalším cílem je aplikovat do běžné praxe metody alternativní komunikace, tak aby každý uživatel, který obtížně komunikuje, mohl využívat tu techniku, která mu bude nejlépe vyhovovat, s tím aby všichni pracovníci dané domácnosti s tím byli srozuměni a v dané technice se orientovali.

 Posledním cílem je vytvoření alternativních individuálních plánů pro uživatele, kteří neumí číst, znovu se zaměřením na to, aby každý uživatel si vybral způsob individuálního plánu, který mu bude vyhovovat – někdo obrázky, někdo fotky, atd. a naučit nejen uživatele, ale i pracovníky, že individuální plán může mít uživatel u sebe a nemusí být pouze uzamčen v jeho složce v kanceláři.

4. Využívání veřejných zdrojů služeb

Organizace chce pokračovat v trendu, kdy uměle nevytváří náhrady za veřejně dostupné služby, nebo neumožňuje jejich vykonávání nebo poskytování přímo v zařízení, ale snaží se nalézt cesty, aby uživatelé sociálních služeb organizace Bellevue mohli v maximální míře využívat veřejné služby jako většina společnosti – Uživatel chodí za lékařem, ne lékař do zařízení, ke kadeřníkovi, na pedikúru, do obchodu se chodí mimo zařízení a ne hromadně, atd.

5. Práce s veřejností

Organizace chce pokračovat v nenásilném začleňování do společnosti jak pomocí článků v místním tisku, informací na webových stránkách, tak pořádáním benefičních akcí – Bellefest 1, 2, 3, Benefiční ples 1, 2, účastí na výstavách.

Site Map | © 2008 - 2023 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS